【HTML】使number型input框支持浮点型

正常使用number型input框时,我们一般都是如下操作的:

<form>
    <input type="number" name="test"/>
    <input type="submit" value="提交"/>
</form>但是当你需要输入浮点型数值时,会发现出现了如下提示:

翻滚的胖子博客所以当需要使用浮点型的number型input框时,记得加入step属性:

<form>
    小数点后可以输入2位:    
    <input type="number" name="test" step="0.01"/>
    <input type="submit" value="提交"/>
</form>


猿教程
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论