【js】纯js绑定class选择器

纯js情况下需要绑定class选择器解决方案:


window.onload = function() {
    if (!document.getElementsByClassName) {
        document.getElementsByClassName = function(cls) {
            var ret = [];
            var els = document.getElementsByTagName('*');
            for (var i = 0; i < els.length; i++) {
                if (els[i].className === cls || els[i].className.indexOf(cls + ' ') > -1 || els[i].className.indexOf(' ' + cls + ' ') > -1 || els[i].className.indexOf(' ' + cls) > -1) {
                    ret.push(els[i]);
                }
            }
            return ret;
        }
    }
    var checkInput = document.getElementsByClassName("check");
    alert(checkInput.length);
}

通过上方设置的代码后,已经可以通过document.getElementsByClassName(" ")获取对应的class名称所绑定的元素。

注意通过该方法获取到的值为数组,故无法直接去调用类似.click()事件。必须通过for循环等方法遍历数组再足一进行事件调用。


猿教程
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论